ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Bakelit Multi Art Center (a továbbiakban: „Szervező”) által üzemeltetett https://www.thetalent.hu domain néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül a meghirdetett kurzusokra, pályázatra valamint alkotótáborra (a továbbiakban: “Program”) történő jelentkezésekre és az ezeken történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Programra jelentkező személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Szervező és Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”).

A Programra történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen szerződés rendelkezéseit megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőként elismeri. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Programra nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte a Bakelit Multi Art Center Alapítvány adatai:
Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 164. 18. ép. I. e.
Email: thetalent@bmac.hu
Nyilvántartási száma: 01-01-0010832
Adószám: 18134962-2-43
Bankszámlaszám:

 

Jelentkezési és fizetési feltételek

Jelentkezés menete

A Programokra való jelentkezés honlapunk (https://www.thetalent.hu) regisztrációs oldalán keresztül, a Műhely, Pályázat illetve Tábor menüpontban található regisztrációs oldalon, egyedi online hirdetési felületen keresztül vagy e-mailben illetve telefonon lehetséges. A Szervező a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezése adatait, valamint a számlázási és fizetési adatokat is.A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket indoklás nélkül visszautasítson.

 

Fizetési feltételek

A Jelentkező a részvételi díjat a weboldalunkon a Műhely, Pályázat illetve Tábor menüpontban leírtaknak megfelelően előre köteles megfizetni. A jelentkező csak a következő módokon fizetheti meg a képzési díjat:
bankkártyás fizetéssel a Barion rendszerén keresztül
banki átutalással,
készpénzes fizetéssel személyesen a rendezvény napján, helyszínen.
A részvételi díj megfizetésének ideje az az időpont, amikor a részvételi díj összegét a Szervező bankszámláján, illetve Barion számláján jóváírják. Készpénzes fizetés esetén a megfizetés időpontja a készpénzes befizetés napja.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

Kuponok

A webshopunkban a Bakelit Multi Art Center által közvetlenül és partneri együttműködés keretében közvetetten kibocsátott kuponok használhatók fel. Egy kupon vagy százalékos vagy fix összegű kedvezményre jogosíthat. A fix összegű kupon minden esetben bruttó értékben és forintban értendő.
Az online kupon nem váltható át pénzre, nem adható vissza belőle pénz.
A lejárt vagy felhasznált kupon újra nem használható.
A névre szóló egyedi kedvezmények és kuponok átruházása szigorúan tilos.
Az online kupon többszörösítése, utánképzése, másolása, hamisítása tilos!

Kupont a Kosár tartalmának ellenőrzésekor, a fizetési adatok megadásával egyidejűleg lehet beváltani. A Kuponkód mezőbe kell az online kupon kódját beírni, majd a „Kupon beváltása” gombra kattintva lehet a kedvezményt érvényesíteni.

 

A Jelentkezők sorrendje

A Program limitált létszám keretére tekintettel a Jelentkezők a választott Programon való részvételre a részvételi díj megfizetésének sorrendjében lesznek jogosultak. Amennyiben a jelentkezést a Szervező visszaigazolja, azonban a Jelentkező a részvételi díjat később fizeti meg, és nem marad szabad hely, lehetőség van más időpontban induló Programot választani. Amennyiben a jelentkező nem választ másik időpontot, a díjat a Szervező teljes egészében visszautalja az összeget.

 

Program törlése

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett Programot bármikor törölje. Program törlése esetén a Szervező haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül értesíti a Jelentkezőket. Program törlése esetén a Jelentkezők jogosultak a Szervező által felajánlott másik Programon részt venni. Ha a jelentkező nem kíván másik Programon részt venni, vagy nyilatkozatot nem tesz, akkor a Szervező az értesítés megküldését követő 14 munkanapon belül gondoskodik a megfizetett képzési díjak teljes visszatérítéséről.

 

Lemondás és átjelentkezés

A Program indulását megelőző 14 naptári napon belül lemondott Program díját nem áll módunkban visszatéríteni. A Program indulása előtt legalább 14 nappal a jelentkező másik Progamra jelentkezhet át. Ha a jelentkező ezzel nem kíván élni, a Program részvételi díját visszatérítjük azzal, hogy a díj 10%-nak megfelelő, de legalább 10.000 Ft adminisztrációs díjat számolunk fel.

 

Az időpontok cseréje

A Programra jelentkezett személyek egymás között szabadon cserélhetnek időpontot. Erről a Program kezdete előtt legalább három munkanappal részletes tájékoztatást kérünk azért, hogy az új résztvevőnek a szükséges információkat időben biztosíthassuk.
Az óra elmaradása. Az oktató hiányzása esetén lehetőség szerint helyettesítő tanárt biztosítunk. Ha ez nem lehetséges, akkor az óra elmarad. Emellett egyéb “vis major” esemény – pl. extrém időjárási körülmények – miatt is előfordulhat, hogy az óra elmarad. Az óra elmaradásáról és a pótlás időpontjáról a lehető legrövidebb időn belül telefonon vagy e-mailben értesítést küldünk.

 

A jelentkező hiányzása

A jelentkező hiányzása esetén a Szervező a rendelkezésre álló szabad férőhelyek keretei között minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a jelentkező a hiányzását bepótolhassa. A Jelentkező hiányzása esetén a Szervezőnek nem áll módjában visszatérítenie a megfizetett részvételi díjat.

 

Kellékszavatosság

A Szervező hibás teljesítése esetén a Jelentkező kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó szabályai szerint.

 

 

Szerzői jogok és adatvédelem

Szerzői jogok

A Program keretében átadott anyagok szerzői jogi védelem alá esnek, amelynek jogosultja a Szervező. A Szervező nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Jelentkezőnek arra, hogy a Program során átadott szerzői műveket a képzés teljesítése céljából, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Jelentkező jelen szerződésbe foglalt felhasználási szerződés alapján a szerzői műveket nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. Tilos a szerzői művek bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában. A Szervező a kurzus során átadott szerzői művekre jogszavatosságot vállal.

 

Észrevételek és kapcsolattartás

A jelentkező Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Programokkal és a meghirdetett Programra elküldött jelentkezésével kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a Szervező ügyfélszolgálatához fordulhat személyesen, valamint elektronikusan az thetalent@bmac.hu e-mail címen.

 

Adatvédelem

A Szervező az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeli a jelentkezési folyamat során birtokába került személyes adatokat.

A szerződés hatálya, teljességi záradék, az alkalmazandó jog, jogviták rendezése

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Szervező bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A jelentkező kötelezettsége, hogy jelen szerződés változásait figyelemmel kísérje. A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszonyok tekintetében a Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és más hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Felek jelen szerződésből fakadó esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Jogviták esetén a felek kötelesek elsősorban peren kívüli egyeztetést folytatni. Ennek sikertelensége esetén alávetik magukat a polgári perrendtartás által meghatározott bíróság illetékességének.